golge

PROGRAMLAMA TEMELLERİ MODÜL SORULARI 146 adet

1- Kodlamaya Hazırlık

1. …………....... elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir.

2. (01110101)2 2'lik tabandaki sayının 10'luk tabanındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 121           B) 115            C) 117             D) 119

3. 359 10'luk tabandaki sayının 2'lik tabandaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 101100101                          B) 101000111
C) 100101011                          D) 101100111

4. (A55C)16 sayısının 2’lik tabandaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1101001100111010            B) 1010010101011100
C) 1101010101011100            D) 1010001100111100

5. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılımda olması gereken temel özellikler arasında değildir?
A) Doğruluk                            B) Esneklik
C) Taşınabilirlik                      D) Problem çözme
6. Verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesine .................... denir.

7. Algoritma yazıldıktan sonra, sonuçları daha önceden bilinen veriler girilerek, eldeki sonuçlarla çıkan sonuçlar karşılaştırıldığı aşama ..............................'dır.

8. Aşağıdakilerden hangisi algortima yazım aşamaları arasında yer almaz?
A) Problemi tanımlama                  B) Çözümü geliştirme
C) Oluşabilecek hatalar                  D) Güvenirlik

9. Her türlü hesaplama ve atama işlemlerinin yapıldığı akış diyagramı şekli aşağıdakilerden hagisidir?

A)              B)                     C)                 D)

algoritma4 algoritma2 algoritma3 algoritma1

A1 :sayac = 0
A2 :a değerini gir.
A3 :Eğer a < 0 A2'ye git.
A4 :toplam = toplam + a
A5 :……………………….
A6 :Toplam değerini yaz.
A7 :Bitir.
10. Yukardaki algoritmanın klavyeden girilen 5 adet pozitif sayının toplamını
ekrana yazdırması için boş bırakılan satıra aşağıdaki seçeneklerden hagisi
yazılmalıdır.
A) Eğer sayac < 6 A2’ye git             B) Eğer sayac < 5 A2' ye git
C) Eğer sayac < 5 A4’e git               D) Eğer sayac > 5 A4’ e git
11. Aşağıdaki eşleştimelerden hangisi yanlıştır?
A) ------> Refresh (Yenile)
B) ------> Show All Files (Bütün Dosyaları Göster)
C) ------> Categorized (Kategorile)
D) ------> View Code (Kodu Göster)

12. Başlangıç sayfası aşağıdaki bölümlerden hangisini içermez?
A) Connect to Database(Veritabanı Bağlantısı)         B) Command Section(Komut Bölümü)
C) Recent Projects(Son Projeler)                                  D) Content Area(İçerik Alanı)

13. Panelin, Visual Studio ortamı içinde bir yerde sabitlenebilmesini hangi seçenek
sağlar.?
A) Auto Hide                 B) Dockable               C) Floating                D) Property

14. Çalışma sayfaları arasında geçişi ........................... klavye kısayolu ile sağlarız.

15. Görmek istediğimiz panele ......................... menüsünden erişilir.
16. Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilere ........................ denir.

17. Kaynak kodu kısa, derlenmiş hâlleri uzun ve çalışma hızları yavaş olan projeler
...................................... dil ile yazılmıştır.

18. Herhangi bir problem için oluşturulan algoritmanın, görsel olarak simge ya da
sembollerle ifade edilmiş şekline ................................. denir.

19. Menü komutları için oluşturulmuş görsel kısayollara ................................. denir.

20. Aşağıdakilerden hangisi makine dili için yanlıştır?
A) Bilgisayarın doğal dilidir.
B) Bilgisayarın donanımsal tasarımına bağlıdır.
C) Doğrudan makinaya hitap eder.
D) Her işlemci için ortakdır.

21. Hangi sayı sistemi 0-7 arası rakamları kapsar?
A) Yedilik             B) İkilik                C) Sekizlik           D) Onluk

22. (0011010)2 sayısının 10’luk sistemde karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 21                  B) 26                  C) 17                  D) 19

23. (39)10 sayısının 2’lik sistemde karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100101          B) 110111          C) 100111          D) 101011

24. (1101110)2 sayısının 8’lik sistemde karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 155                B) 146                C) 158                D) 156

25. (271)8 sayısının 2’lik sistemde karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10111001          B) 10101001           C) 01111001          D) 10101101

26. (1011001111110101)2 sayısının 16’lık sistemde karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) B3E5                 B) B3F5                  C) B5F3                  D) B5E3

27. (8FD2)16 sayısının 2’lik sistemde karşılı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1000110011010010               B) 1000111111001010
C) 1010111111010110               D) 1000111111010010

28. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıya yansıtılacak bilgileri belirtmek için kullanılır?

A)            B)                  C)                 D)

algoritma1 algoritma2 algoritma3 algoritma4

 

29. butonunun görevi aşağıdakilerden hengisidir?
A)Properties (özellikler)              B) View code (kodu göster)
C) Refresh (yenile)                       D)Show all files (bütün dosyaları göster)

 

CEVAP ANAHTARI:  1-Yazılım     2-C     3-D     4-B     5-D     6-Algoritma     7-Çözümlü Deneme     8-D     9-A     10-B     11-C     12-A     13-B     14-Ctrl+Tab     15-View     16-Giriş     17-Yüksek Seviyeli    18-Akış Diyagramı     19-Araç Çubukları     20-D     21-C     22-B     23-C     24-D     25-A     26-B     27-D     28-A     29-C 2- Kodlamaya Hazırlık

1. Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi hatalıdır?
A) ogrenciNo             B) OgrenciAd            C) ogrenci_soyad           D) ogrenci sinif

2. Aşağıdakilerden hangisi veri tiplerinden değildir?
A) string                B) slong            C) int            D) byte

3. 8 bit işaretsiz tam sayı tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) byte         B) int       C) long       D) short

4. Program boyunca sabit kalacak veriyi hangi kelime ile tanımlarız?
A) float        B) double          C) bool             D) const

5. Aşağıdaki kullanımlardan hangisi ile önce arttırma işlemi yapılıp daha sonra
atama işlemi yapılır?
A) ++a            B) a++              C) +a             D) a+

6. Aşağıdaki yazımlardan hangisinin ekran çıktısı şu şekildedir?
consolewrite

A) Console.WriteLine("X değeri = x y değeri=y");
B) Console.WriteLine("X değeri = {0} y değeri={1}" + 2 + 4);
C) Console.WriteLine("X değeri = {0} y değeri={1}", 2, 4);
D) Console.Write("X değeri = {0} y değeri={1}", 2, 4);

7. Hangi tarih formatını kullanırsak ekran çıkı “Nisan” şeklinde olur?
A) Console.Write("{0:MMM}", DateTime.Now);
B) Console.Write("{0:MMMM}", DateTime.Now);
C) Console.Write("{0:yy}", DateTime.Now);
D) Console.Write("{0:dddd}", DateTime.Now);
8. Bir metin ifadesini ekrana yazdırmak için ......................... veya ....................... metodunu kullanırız.

9. Metni bir alt satırdan başlayarak yazdırmak için …...... parametresini kullanırız.

10. Muhtemel istisna oluşmasını düşündüğümüz kodlar ........................... blokları arasına alırız.
 
11. Mod alma işlemini aşağıdaki karakterlerden hangisi gerçekleştirir.
A) >            B) !              C) %          D) &

12. Aşağıdakilerden hangisi ilişikisel operatörler arasında yer almaz.
A) ||            B) <=            C) !=        D) >

13. Ve mantıksal operatörü aşağıdakilerden hangisidir.
A) !=            B) ==         C) &         D) &&

14. (5+3)*4-6/2*3-(2*3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir.
A) 33             B) 17            C) 25             D) 19

15. 4 > 2 işlemi .......... sonucunu üretir.

16. Koşul ifadelerinin karşılaştırılmasında kullanılan operatörlere ................. denir.

17. ... operatörü ‘değil’ anlamındadır. Değeri tersine çevirir.
18. Aşağıdaki yerel değişken tanımlamalarından hangisi doğru yapılmıştır?
A) int16 sayi             B) metin ad               C) byte yas                D) float 12

19. (....)Tanımlanan bir değişkene, ancak tanımlandığı blok içinde ulaşılabilir.

20. (....)ogrNo ile OgrNO aynı hafıza bölgesini temsil eder.

21. (....)Birden fazla şartın olduğu durumlarda aritmetiksel operatörler kullanılır.

22. Aşağıdakilerden hangisi referans tipler arasında yer alır?
A) string               B) float                C) double                   D) bool

23. Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi doğru kullanılmıştır?
A) a= = 5                B) a+-                    C) a++= 2                D) a+= 3

24. Aşağıdaki yazımlardan hangisi doğrudur?
A) Console.WriteLine("Boyunuz : {0} Kilonuz : {1}", boy, kilo);
B) Console.WriteLine("Boyunuz : boy Kilonuz : kilo");
C) Console.WriteLine("Boyunuz : [0] Kilonuz : [1]", boy, kilo);
D) Console.WriteLine("Boyunuz : {0} Kilonuz : {1} " + boy + kilo);

25. Console.Write("{0:C}", 3000); komutunun ekran çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3.000 TL               B) 3000 TL          C) 3.000,00 TL              D) 0003 TL

26. 10 % 3 işleminin sonucu kaçtır?
A) 4               B) 1                C) 3          D) 2

27. (8/2*4)+4-10*2 işleminin sonucu kaçtır?
A) 0            B) -15            C) -4                D) 15  

CEVAPLAR: 1-D     2-B     3-A     4-D     5-A     6-C     7-B     8- Console.Write() Console.WriteLine()   9- \n   10- Try ..Catch    11-C     12-A     13-D     14-B     15-True     16-İlişkisel     17-!     18- C    19-Doğru     20-Yanlış     21-Yanlış     22-A     23-D     24-A     25-C    26-B     27-A

      

3- Kontrol Deyimleri

1. Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasına gelen karşılaştırma
operatörleridir?
A) <=                         B) !=                           C) = >                         D) >=

2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) break komutu içerisinde bulunduğu case satırını sonlandırmak için kullanılır.
B) default bloğu bir Switch-Case yapısında bulunmasa da olur.
C) Bir Switch -Case yapısında birden fazka aynı değere sahip Case ifadesi olabilir.
D) Akış farklı bir case ifadesine yönlendirilmek istenirse goto anahtar sözcüğü
kullanılır.

3. if(sayi1>0) || (sayi1<5) ifadesindeki koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 büyüktür 5’ten.
B) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 küçüktür 5’ten.
C) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 büyüktür 5’ten.
D) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 küçüktür 5’ten.

4. Case bloğunu sonlandırmak için kullanılan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) break                     B) default                      C) goto                     D) return

5. Aşağıda verilen for döngüsü tanımlamalarından hangisinde döngü sonsuz bir döngüye
girer?
A) for(int i=0;i<100;i++)
B) for(int i=0;i<100;i--)
C) for(int i=100;i>0;i--)
D) for(int i=0;i<=100;i=i+5)
6. Aşağıdakilerden hangisi bir döngü deyimi değildir?
A) IF…..ELSE                   B) FOR                    C) FOREACH                   D) DO…WHILE

7. Aşağıda for döngüsü ile ilgili verilen kullanımlardan hangisi yanlıştır?
A) for(i=0;i<100;i=i+5)
B) for(i=0, j=100; i<j;i++, j--)
C) for(;;)
D) for(i=”A”;i<”Z”;i++)

8. İç-içe döngüler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) İç-içe en fazla 2 adet döngü kullanabiliriz.
B) Bir if koşulu içerisinde do-while döngüsü kullanamayız.
C) İç-içe kullanacağımız döngü sayılarında herhangi bir kısıtlama söz konusu
değildir.
D) Hem do-while hem de while döngüsünü iç-içe kullanamayız.

9. Aşağıdaki anahtar sözcüklerden hangisi belirtilen bir komut satırına dallanma için
kullanılır?
A) continue                  B) goto                    C) break                   D) return

10. Dallanma komutlarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Dallanma işlemi bir programda yalnızca ileriye dönük yapılabilir.
B) Dallanma işlemi bir programda yalnızca geriye dönük yapılabilir.
C) Dallanma işlemi bir programda hem ileri hem de geriye dönük yapılabilir.
D) Dallanma komutlarıyla ile bir döngünün içerisine atlama işlemi yapılabilir.

 

11. Tek boyutlu dizilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Diziler, aynı tipteki değişkenleri tek bir adla saklayabildiğimiz veri yapılarıdır.
B) Diziler tanımlanırken kapasiteleri belirlenmelidir.
C) Programın akışı esnasında dizilerin kapasiteleri değiştirilebilir.
D) Programın akışı esnasında dizilerin türleri değiştirilemez.

12. Dizilerin kapasiteleri tanımlanırken kullanılan karakterler aşağıdaki hangi şıkta doğru
olarak verilmiştir?
A) {}                          B) []                        C) ()                       D) <>

13. int[] dizi=new int[10] şeklinde tanımlanan bir dizi için aşağıda verilenlerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?
A) Dizinin son elemanı 10.indekse sahiptir.
B) Dizinin ilk elemanı 0.indekse sahiptir.
C) Dizinin son elemanı 9.indekse sahiptir.
D) Dizi maksimum 10 eleman barındırabilir.

14. Aşağıda verilen dizilerle ilgili metotlardan hangisi dizi içerisindeki elemanları silmeye
yarar?
A) IndexOf                   B) Reverse                      C) Sort                           D) Clear

15. Dinamik diziler (ArrayList) ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Dinamik dizilerin kapasiteleri programın akışı esnasında değiştirilebilirler.
B) Count özelliği dinamik dizilerin içerisindeki eleman sayısını verir.
C) Capacity özelliği dinamik dizilerin içerisindeki eleman sayısını verir.
D) Dinamik diziler içerisinde farklı türlerde veri depolayabiliriz.
16. ( ) Bir switch bloğunda aynı sabite sahip birden fazla case ifadesi yer alabilir.
17. ( ) Float veri tipi bir case sabiti olarak kullanılabilir.
18. ( ) default bloğu bir Switch-Case yapısında bulunmasa da olur.
19. ( ) İç-içe birden fazla if ifadesi kullanılamaz.
20. ( ) Eğer koşulun sağlanmaması durumunda işlem yapılması isteniyorsa, else ifadesine
gerek duyulur.
21. ( ) Eğer If veya Else ifadelerinden sonra sadece bir komut yazılacak ise küme
parantezleri ({}) kullanılmayabilir.
22. ( ) Bir case bloğu içerisinde break komutu kullanılmazsa, hata mesajı alırız.
23. default anahtar kelimesi switch-case yapısı içerisinde her zaman case ifadelerinden
önce yer almalıdır.
24. ( ) For döngüsünde sayaç char türünde de olabilir.
25. ( ) For döngüsünde koşul sağlanmadığı müddetçe döngü çalıştırılmaz.
26. ( ) Döngüler yalnızca ileri dönük sayma işlemi gerçekleştirir, geriye doğru sayma
işlemi gerçekleştiremezler.
27. ( ) While döngüsü koşul yanlış (false) iken küme parantezleri ({}) ile belirlenen
alandaki işlemleri tekrarlar.
28. ( ) Foreach, dizi (Array) ve koleksiyon ( collection ) tabanlı nesnelerin elemanları
üzerinden ilerleyen bir döngüdür.
29. ( ) Foreach döngüsünde belirtilen değişken tipinin koleksiyon ile aynı veya uyumlu
bir veri tipi olması gerekir.
30. ( ) Goto anahtar sözcüğü ile bir döngü ve koşul bloğu içerisine dallanma işlemi
gerçekleştirilebilir.
31. ( ) Dallanma işlemi bir programda yalnızca ileriye dönük yapılabilir.
32. ( ) Tek boyutlu diziler yalnızca tanımlanırken belirlenen türde veri depolayabilirler.
33. ( ) Diziler başlangıçta belirlenen kapasitelerinden fazla veri depolayabilirler.
34. ( ) Bir dizinin indeks değeri negatif (-) bir tam sayı olabilir.
35. ( ) Length özelliği dizinin kapasitesini verir.
36. ( ) Sort metodu, dizi içerisindeki elemanları büyükten küçüğe sıralamak için
kullanılır.
37. ( ) Reverse metodu, parametre olarak verilen dizinin eleman sırasını tersine çevirir.
38. ( ) Dinamik dizilerin kapasiteleri, programın akışı esnasında değiştirilebilir.
39. ( ) Dinamik dizilerde yalnızca aynı türdeki verileri depolayabiliriz.
40. ( ) Insert metoduyla bir dinamik diziye veri eklendiğinde, o indekste bulunan
elemanın üzerine yazılır.

CEVAP ANAHTARI:  1-D     2-C     3-D      4-A      5-B      6-A      7-D      8-C      9-B      10-C    11- C   12-B     13-A       14-D      15- C     16-YANLIŞ  17- YANLIŞ   18-DOĞRU      19-YANLIŞ   20- DOĞRU       21- DOĞRU      22- DOĞRU       23-YANLIŞ     24- DOĞRU    25- DOĞRU      26- YANLIŞ        27-  YANLIŞ   28- DOĞRU      29- DOĞRU      30- YANLIŞ      31- YANLIŞ     32- DOĞRU     33- YANLIŞ       34- YANLIŞ      35- DOĞRU     36- YANLIŞ      37- DOĞRU  38- DOĞRU         39- YANLIŞ         40- YANLIŞ


4- Metotlar

1. (....) Parametre-listesi bir metottan geri değer döndürmek için kullanılır.
2. (....) Bir metodun çağrıldığı zaman aldığı ve metot içerisinde kullanacağı değişkenler
listesine parametre-listesi denir.
3. (....) Parametre listesi int türünde değişkenler içeren bir tür dizidir.
4. (....) Parametre listesindeki değişkenler aynı türde olmak zorundadırlar.
5. (....) Eğer herhangi bir erişim belirteci kullanılmazsa varsayılan olarak sınıfa özel
(private) olarak belirlenir.
6. (....) Eğer metot bir değer döndürmeyecekse dönüş-tipi void olarak belirtilmelidir.
7. (....) Bir metot hiç parametre kullanmayacaksa, parametre-listesi boş bırakılır.
8. (....) Parametre listesindeki değişkenler birbirinden noktalı virgül (;) ile ayrılırlar.
9. (....) Main( ) isimli metot, programımızın çalışmasını başlatan metottur.
10. (....)Bir metot kendi kendini hiçbir şartta çağıramaz.
11. (....)Aynı isme sahip metotlar oluşturamayız.
12. (....)Parametre-listesinde belirtilen bir değişken ismi, metot içerisinde başka bir veri
türünde tekrar kullanılabilir.
13. (....) Metotlarda geri dönüş değeri out anahtar kelimesiyle gönderilir.
14. (....) Geri dönüş türü void olan metotlar, herhangi bir değişken içerisine aktarılamazlar.
15. (....) Metot içerisinde başka bir metot tanımlaması yapılabilir.
16. (....) Metot içerisinde başka bir metot çağrılabilir.
17. (....) Özyineli metotların dönüş değeri olamaz.
18. (....) Main( ) metodunun geri dönüş değeri void veya int türünde olabilir.
19. (....) Main( ) metodu hiç parametre almaz.
20. (....) Bir program içerisinde birden fazla Main( ) metodu kullanabiliriz.
21. İki metinsel ifadeyi karşılaştırmaya yaran metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Compare( )          B) Concat( )         C) Copy( )        D) Format( )

22. Metinsel ifadenin içerisinde başka bir ifadeyi aramak için kullanılan metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Concat( )           B) Substring( )         C) Contains( )          D) CopyTo( )

23. Rakamlardan oluşan metinsel bir ifadeyi belirli bir formda yazmak için kullanılan
metinsel metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Insert( )         B) Concat( )           C) IndexOf( )        D) Format( )

24. Aşağıdakilerden hangisi trigonometrik işlemler için kullanılan bir metottur?
A) Sign( )        B) Pow( )        C) Sin( )        D) BigMul( )

25. Aşağıdakilerden hangisi bir sayının karekökünü almak için kullanılan bir metottur?
A) Sqrt( )      B) Cos( )      C) Atan( )      D) Sign( )

26. Aşağıdakilerden hangisi ondalıklı bir sayıyı yuvarlamak için kullanılan bir metottur?
A) Round( )      B) Abs( )      C) Tan( )      D) BigMul( )

27. Aşağıdakilerden hangisi IsLeapYear( ) metoduna parametre olarak gönderildiğinde,
geriye true değeri döner?
A) 1923      B) 1453      C) 2012      D) 1881

28. Aşağıdakilerden bugünün tarihini ve saatini veren özelliktir?
A) DateTime.Today          B) DateTime.Now
C) DateTime.MaxValue   D) DateTime.MinValue

29. Aşağıdakilerden hangisi iki tarih arasındaki farkı bulmaya yarayan metottur?
A) Parse      B) Subtract     C) AddDays      D) AddYears

30. Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüş değerinin türü int türündedir?
A) DateTime.Date              B) DateTime.DayOfWeek
C) DateTime.TimeOfDay  D) DateTime.Day
31. (....) Eğer metot bir değer döndürmeyecekse dönüş-tipi string olarak belirtilmelidir.
32. (....) Bir metot hiç parametre kullanmayacaksa, parametre-listesine void yazılır.
33. (....) Parametre listesindeki değişkenler birbirinden virgül (,) ile ayrılırlar.
34. (....) Main( ) isimli metot, programımızın çalışmasını başlatan metottur.
35. (....) Aynı isme sahip metotlar oluşturamayız.
36. (....) Bir metot kendi kendini çağırabilir. Bu tip metotlara da özyineli metotlar denir.
37. (....) Parametre-listesi farklı fakat isimleri aynı metotlar oluşturabiliriz.
38. (....) Main( ) metodu bir program içerisinde yalnızca bir kez yazılır.
39. (....) Özyineli metotlar, geri dönüş değeri olmayan metotlardır.
40. (....) Metotlarda geri dönüş değeri return anahtar kelimesiyle gönderilir.
41. (....) Bir string ifadenin boş olup olmadığını kontrol etmek için IsNullOrEmpty( )
metodu kullanılır.
42. (....) CompareTo( ) metoduyla karşılaştırılan iki metin eşitse, geriye 1 değeri döner.
43. (....) IndexOf( ) metodu sadece verilen karaktere göre işlem yapar.
44. (....) Bir sayının mutlak değerini Abs( ) metoduyla buluruz.
45. (....) Bir sayının üssünü almak için BigMul( ) metodu kullanılır.
46. (....) Bir sayının negatif veya pozitif olduğunu Sign( ) metodu ile buluruz.
47. (....) Trigonometrik metotlarda açı değeri derece olarak verilir.
48. (....) Atan( ) metodu, parametre olarak verilen açının tanjant değerini hesaplar.
49. (....) DayOfWeek özelliği haftanın günü bilgisini verir.
50. (....) Subtract( ) metodu geriye TimeSpan türünde bir değer döndürür.

CEVAPLAR :   1-Y     2-D     3-Y     4-Y     5-D     6-D     7-D     8-Y     9-D     10-Y         11-Y     12-Y     13-Y     14-D     15-Y     16-D     17-Y     18-D     19-Y     20-D       21-A     22-C     23-D     24-C     25-A     26-A     27-C     28-B     29-B     30-D       31-Y     32-Y     33-D     34-D     35-Y     36-D     37-D     38-D     39-Y     40-D        41-D     42-Y    43-Y     44-D     45-Y     46-D     47-Y     48-Y     49-D     50-D