golge

PROGRAMLAMA TEMELLERİ SINAV SORULARI HAVUZU 48 adet

1. Bilgisayarın çalışma mantığını açıklayınız.
Cevap: Bilgisayar,  kullanıcıdan aldığı verilerle  mantıksal   ve  aritmetiksel  işlemleri  yapan yaptığı işlemlerin    sonucunu    saklayabilen,   sakladığı bilgilere    istenildiğinde  ulaşılabilen elektronik   bir   makinedir.

2. Makine dili nedir? Açıklayınız.
Cevap: Makine dili, işlemcinin verilen komutlar doğrultusunda çalıştırılmasını sağlayan ve işlemci mimarisine göre değişen en alt seviyedeki programlama dilidir.

3. Yazılım nedir? Açıklayınız.
Cevap: Yazılım,  elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir.

4. Programlama dili nedir? Açıklayınız. 3 tane örnek veriniz.
Cevap: Programlama  dili,  insanların  bilgisayara  çeşitli  işlemler  yaptırmasına imkân veren her türlü sembol, karakter ve kurallar grubudur. Programlama dilleri insanlarla bilgisayarlar  arasında  tercümanlık  görevi  yapar.
C#,Visual Basic,Asp

5. Algoritma nedir? Açıklayınız.
Cevap: Algoritma , verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların  hiçbir  yoruma  yer  vermeksizin  açık,  düzenli  ve  sıralı bir  şekilde söz ve yazı ile ifadesidir.

6. Akış Diyagramı nedir? Açıklayınız.
Cevap: Herhangi   bir  problem   için oluşturulan   algoritmanın,  görsel  olarak   simge  ya  da sembollerle   ifade  edilmiş şekline   “akış diyagramı”     denir.

7. Aşağıdaki sayı dönüşümlerini yapınız.

a. (110110)2 =(x)10  ---> x=?

Cevap: programlama cevap

 

b. (67)10=(x)2        ---> x=?

Cevap:

Bölünen          bölen   kalan
67                    2          1
33                    2          1
16                    2          0
8                      2          0
4                      2          0
2                      2          0   
1                      2          1       ise x= 1000011

c. (111010001111)2=(x)8  ---> x=?

 111 010 001 111
   7      2      1    7          ise x=7217

d. (765)8=(x)2  ---> x=?

  7       6           5  
111    110      101        ise x=111110101

e. (111010001110)2=(x)16   ---> x=?

1110  1000  1110
    E         8        E          ise x=E8E

 

8.Girilen bir sayının karesini hesaplayan programın akış diyagramını ve algoritmasını hazırlayınız.

 

A1. x değerini giriniz.
A2. kare= x*x
A3. kare değerini yazdır.
A4. Bitir.

 

9. Girilen sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olduğunu gösteren programın algoritmasını ve akış diyagramını hazırlayınız.

 

A1. sayi değerini giriniz.
A2. Eğer sayi =0 ise sonuc=”sıfır”
A3. Eğer sayi >0 ise sonuc=”pozitif”
A4. Eğer sayi <0 ise sonuc=”negatif”
A5. sonuc değerini yazdır.
A6. Bitir.

 

 

10. Bilgisayarın çalışmasını sağlayan temel unsurlar nelerdir ? Açıklayarak yazınız. 

Cevap:

Giriş: Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır.

İşlem: Veriler insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsünde işlem basamaklarından geçer.

Bellek: Verilerin depolandığı yerdir. Giriş yapılan ve işlenen veriler bellekte depolanır.

Çıkış: Bilgisayar tarafından işlem basamaklarından geçirilerek üretilen yazı, resim,tablo, müzik, grafik, görüntü, vb.nin ekrandan ya da yazıcı, hoparlör gibi degişik çıkış birimlerinden alınmasıdır.

 

11. (1001)2 ve (101101)2 sayılarını onluk sayı sistemine dönüştürünüz.

Cevap:

(1001)2 = (9)10

(101101)2 = (45)10

 

12. (157)8 ve (342)8 sayılarını ikilik sayı sistemine dönüştürünüz.

Cevap:

(157)8 = (001101111)2

(342)8 = (011100010)2

 

13.Yazılım çeşitleri nelerdir? İkişer örnek veriniz.

Cevap:

1- Sistem Yazılımları. Örnek: Windows, Linux.

2- Uygulama Yazılımları. Örnek: Excel, Photoshop.

 

14. Algoritma yazım aşamalarını yazınız.

Cevap:

1- Problemi tanıma
2- Problemi geliştirme
3- Sisteme uyumluluğunu test etme
4- Çözümü kağıt üzerinde gösterme
5- Çözümü deneme
6- Çözümü geliştirme
7- Oluşabilecek hatalar

 

15. Bir öğrenciye ait 3 sınav notunun ortalamasını hesaplayan ve ortalama 50’den küçükse ekrana “kaldı” büyük veya eşit ise “geçti” yazan programın algoritmasını yazınız.

Cevap-  1.Sınav: s1       2.sınav: s2      3.sınav: s3      ortalama: ort

A1: s1 değerini gir.
A2: s2 değerini gir.
A3: s3 değerini gir.
A4: ort=(s1+s2+s3)/3
A5: Eğer ort>=50 ise ekrana geçti yaz.
A6: Eğer ort<50 ise ekrana kaldı yaz.
A7: Bitir.

 

16. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanını hesaplayan programın algoritmasını yazınız ve akış diyagramını çiziniz.  (Kenar uzunlukları negatif veya sıfır olarak girildiği durumda veri girişi tekrarlanacaktır.)

programlama temelleri sınav sorusu algoritma

Cevap: Kısa kenar: a        Uzun kenar:b         Dikdörtgenin alanı: Alan
A1 :a değerini gir.
A2 :Eğer a<0 ise A1’e git.
A3 :b değerini gir.
A4 : Eğer b<0 ise A3’e git.
A5 :Alan = a*b
A6 :Alan değerini yaz.
A7 :Bitir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Değişken nedir? Değişken isimlendirme kurallarından 3 tanesini yazınız.

Cevap: Değişken, üzerinde değer saklayabilen ve yeni bir değer girilene kadar üzerindeki değeri saklamaya devam eden veri depolama alanıdır.
Değişkenlerin isimleri alfabede bulunan karakterlerle veya _(alt çizgi) ile başlamalıdır. Ama ilk harf hariç diğer karakterler sayı olabilir.
Değişkenlerin isimleri !, ?, {, ] gibi karakterler içeremez.
 Programlama dili için tanımlanmış anahtar kelimelerini de değişken isimleri olarak kullanamayız.

18.Aşağıdaki kod satırlarının ekran çıktısını yazınız.

Console.Write("Lisebilisim");
Console.Write(" Endüstri");
Console.Write("\nMeslek");
Console.WriteLine("\nLisesi");
Console.Write("Bilişim");
Console.Write("Teknolojileri");
Console.WriteLine("Alanı");
Console.Write("Programlama ");
Console.Write("Temelleri");
Console.WriteLine("\nDersi");
Console.ReadKey();

19. Aşağıdaki C# kodunu satır satır açıklayınız.

const double kdv = 0.18;//
double  urun = 100;//
double tutar = urun+urun * kdv;//
Console.WriteLine(tutar);//
Console.ReadKey();//

Cevap:
const double kdv = 0.18;// kdv isminde ondalıklı sayı tipinde ilk değeri 0.18 olan sabit tanımlanmıştır
double  urun = 100;// urun adında ondalıklı sayı tipinde ilk değeri 100 olan değişken tanımlanmıştır.
double tutar = urun+urun * kdv;// ondalıklı sayı türünde tutar isminde bir değişken tanımlanmıştır ve ilk değeri matematiksel işlemin sonucudur.
Console.WriteLine(tutar);// tutar değişkeninin değerini ekrana yazdırır.
Console.ReadKey();// bir tuşa basılana kadar bekler. Çıktıyı görebilmenin bir yoludur.

 

20. Aşağıdaki C# kodunda her satırda oluşan yeni değerleri yanına yazarak kısaca açıklayınız.
int x=0, y=5, z=10;//
x++;//
y += 5;//
z-=5;//
x = y + z;//
x = --z;//
y = z--;//
x /= 2;//
Console.WriteLine("x : {0} ,y : {1} ,z : {2}",x,y,z);//

Cevap:

int x=0, y=5, z=10;//x y z isminde sayısal tipte ilk değerleri sırası ile 0 ,5, 10 olan 3                              adet değişken tanımlanmış ve ilk değerleri atanmıştır.
x++;// x değerini bir arttırır. x=1 olur yani x=x+1
y += 5;// y değerine 5 ekler y=10 olur yani y=y+5
z-=5;// z değerinden 5 çıkarır z=5 olur yani z=z-5
x = y + z;// x, y ve z nin toplamını alır x=15
x = --z;// z değeri bir eksiltilir ve x e atanır x=4 z=4
y = z--;// z değeri y ye ayanır ve 1 eksiltilir y=4 z=3
x /= 2;// x in değeri 2 ye bölünür. x=2 yani x=x/2
Console.WriteLine("x : {0} ,y : {1} ,z : {2}",x,y,z);// x : 2 ,y : 4 ,z : 3 olur.

21.(117)10'luk tabandaki sayının 2’lik tabanındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 01110111          b) 01110101         c) 11110101          d) 01111101
Cevap: B

22. 2‘lik tabandaki (101100111)2 sayısının 10’luk tabandaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a)355          b)356         c)359          d)360
Cevap: C

23. (1010010101011100 )2 sayısının 10’luk tabandaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a)A55C          b)BCC5         c)55AC          d)A5C5
Cevap: A

24. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılımda olması gereken temel özellikler arasında değildir?
a) Kullanılabilirlik         b) Hata bulma kolaylığı        c) Verimlilik         d) Derlenebilirlik
Cevap:D

25. Aşağıdaki şekillerden hangisi ÇIKIŞ işlemleri için kullanılır?
a)     b)                         c)       d)
Cevap:B

26.Başlangıç sayfası aşağıdaki bölümlerden hangisini içermez?
a) Connect to Database(Veritabanı Bağlantısı)          b) Command Section(Komut Bölümü)
c) Recent Projects(Son Projeler)                                  d) Content Area(İçerik Alanı)

27. Çalışma sayfaları arasında geçişi ................ klavye kısayolu ile sağlarız.
Cevap: CTRL+TAB

28. Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilere ........................... denir.
Cevap:Giriş

29. Görmek istediğimiz panele .......................... menüsünden erişilir.
Cevap: Wiev

30. Herhangi bir problem için oluşturulan algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline ............................... denir.
Cevap: Akış Diyagramı

31. Klavyeden girilen iki sayıdan küçük olanını ekrana yazdıran programın algoritmasını yazıp akış diyagramını çiziniz.

Cevap:

algoritma

A1: BAŞLA 
A2: BİRİNCİ SAYIYI GİRİNİZ:,S1
A3: İKİNCİ SAYIYI GİRİNİZ: ,S2A4: S1>S2
A5: DOĞRUYSA A7’YE GİT
A6: YANLIŞSA A9’A GİT
A7: BİRİNCİ SAYI İKİNCİ SAYIDAN BÜYÜKTÜR.
A8: A10’A GİT
A9: İKİNCİ SAYI BİRİNCİ SAYIDAN BÜYÜKTÜR.
A10: BİTİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. For döngüsü kullanarak ekrana ad ve soyadınızı 41 kere yazan C# kodunu yazınız.

Cevap:

static void Main(string[] args)
{
for (int i = 1; i <=41; i++)
{
Console.WriteLine(" Ad ve Soyad");
}
Console.ReadKey();
}

33. Klavyeden yaşı girilen bir kişinin okula başlayıp başlayamayacağını gösteren C# kodunu yazınız.(Not: Okula başlama yaşı 7 olsun.)

Cevap:

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Yaşı giriniz=");
byte yas = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
if (yas >= 7)
Console.Write("Okula başlıyabilirsiniz.");
else
Console.Write("Okula başlamak için daha küçüksünüz.");
Console.ReadKey();
}

34. Kodu verilen programın tabloda verilen değerlere göre ekran çıktılarını tabloya yazınız.

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Bir sayı giriniz:");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if((sayi % 4 == 0) && (sayi % 5 ==0))
Console.WriteLine("{0} sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünebilir",sayi);
else
Console.WriteLine("{0} sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünemez", sayi);
Console.ReadKey();
}

Cevap:

Girilen sayi değerleri Ekran Çıktısı
20 20 sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünebilir
15 15 sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünemez
30 15 sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünemez
49 20 sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünebilir

 

35. 1 ile 10 arasındaki sayıların çarpımını yapan C# programını yazınız.

Cevap:

static void Main(string[] args)(15p)
{
int carpim = 1;
for (int i = 1; i < 11; i++)
{
carpim = carpim * i;
}
Console.WriteLine("1-10 çarpımı={0}", carpim);
Console.ReadKey();
}

 

36. Klavyeden karne ortalaması girilen bir öğrencinin belge durumunu gösteren C# program kodunu yazınız.

( 0-69:belge alamaz,70-84:Teşekkür belgesi, 85-100:takdir belgesi)

Cevap:

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Karne ortalmasını giriniz=");
byte ort = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
if (ort >= 0 && ort <= 69)
Console.WriteLine("Herhangi bir belge alamazsınız");
else if (ort >= 70 && ort <= 84)
Console.WriteLine("Teşekkür belgesi");
else if (ort >= 85 && ort <= 100)
Console.WriteLine("Takdir belgesi");
else
Console.WriteLine("Ortalama 0-100 arasında giriniz");
}

37. Aşağıda verilen kodun tablodaki değerlere göre sonucu yazınız.

if ( (x <= 10  &&  y > 4)  ||  z == "bilişim")

Cevap:

x,y,z değerleri Sonuç (True veya False)
x=10, y=5, z=”bilişim” True
x=20, y=3, z=”BİLİŞİM” False
x=3, y=27, z=”bilişim" True

 

38. Klavyeden girilen iki sayının toplamını yapan C# programı yazınız.

Cevap:

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("1. Sayıyı giriniz");
int x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("2. Sayıyı giriniz");
int y = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int toplam = x + y;
Console.Write("{0}+{1}={2}",x,y,toplam);
Console.ReadKey();
}

39. Klavyeden girilen rakamı yazıyla ekrana yazdıran programı Switch-Case kullanarak yazınız.

Cevap:

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("1. Sayıyı giriniz");
int x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
switch (x)
{
case 1: Console.Write("Bir"); break;
case 2: Console.Write("İki"); break;
case 3: Console.Write("Üç"); break;
case 4: Console.Write("Dört"); break;
case 5: Console.Write("Beş"); break;
case 6: Console.Write("Altı"); break;
case 7: Console.Write("Yedi"); break;
case 8: Console.Write("Sekiz"); break;
case 9: Console.Write("Dokuz"); break;
default: Console.Write("Girdiğiniz değer rakam değil"); break;
}
Console.ReadKey();       }

40. Klavyeden girilen sayının hem  4’e hem de 7’e kalansız bölünüp bölünemediğini ekrana yazan programı yazınız.

Cevap:

static void Main(string[] args)

        {

            Console.Write("Bir sayı giriniz=");

            int x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            if (x % 4 == 0 && x % 7 == 0)

                Console.Write("{0} sayısı 4 ve 7'ye tam bölünür.",x);

            else

                Console.Write("{0} sayısı 4 ve 7'ye tam bölünmez.",x);

            Console.ReadKey();

        }

41. 0-100 arasındaki sayılardan 5'e tam bölünenleri ekranda gösteren programı yazınız.

Cevap:

static void Main(string[] args)

        {

            for (int i = 0; i < 100; i++)

            {

                if (i % 5 == 0)

                    Console.WriteLine(i);

            }

            Console.ReadLine();

42. Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programın kodunu yazınız.

Cevap:

static void Main(string[] args)

        {

            Console.Write("Faktöriyelini hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz:");

            short x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            int fak = 1;

            for (int i = 1; i <= x; i++)

            {

                fak = fak * i;

            }

            Console.WriteLine("{0} sayısının faktöriyeli:{1}", x, fak);

            Console.ReadKey();

43. 1-10 arasında ki sayıların karesini hesaplayıp ekranda gösteren program kodunu yazınız. (Programda döngü kullanılacaktır.)

Cevap:

static void Main(string[] args)

        {    byte i=1;

            while (i<=10)

            {

                Console.WriteLine("{0}*{1}={2}", i, i, i * i);

                i++;

            }

            Console.ReadKey();

        }

 

44. 10 elemanlı bir dizi tanımlayınız. Tanımlanan diziye değerler giriniz. Girmiş olduğunuz değerleri ekranda gösteriniz.

Cevap:

static void Main(string[] args)

        {  int[] dizi =new  int[]{5,6,8,96,32,25,14,1,0,56};

            for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)

                {

                    Console.WriteLine(dizi[i]);

                }

        }

 

45.  İnt veri tipinde tanımlanıp değerleri girilen dizinin en büyük elemanını bulan program kodunu yazınız.

Cevap:

static void Main(string[] args)

        {  int[] dizi =new  int[]{5,6,8,96,32,25,14,1,0,56};

        int enb = dizi[0];

            for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)

            {

                if (dizi[i] > enb)

                    enb = dizi[i];

                Console.WriteLine(dizi[i]);

                }

            Console.WriteLine("Dizinin en büyük elemanı: {0}", enb);

        }

46. Aşağıdaki özelliklere sahip C# kodunu yazınız.

-Ekran çıktısında görüldüğü gibi 1 den 1 tane , 2 den 2 tane, 3ten 3 tane … şeklinde her satırda o rakamı kendisi kadar ekrana yazdırınız

-İç –İçe For döngü deyimi ile yapınız.

programlama temelleri sınav sorusu

Cevap:

  1. int i,j;

            for (i = 1; i <= 9; i++)
{   for (j= 1; j <= i; j++)
Console.Write(i);
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();

 

47. Aşağıdaki özelliklere sahip C# kodunu yazınız.

- Döngü yardımı ile kullanıcıdan 4 sayı girmesini isteyiniz

- Daha sonra girilen 4 sayının ortalamasını bulup ekrana yazdırınız

- While  döngü deyimi  ile yapınız.

programlama temelleri sınav sorusu

 

Cevap:

double toplam=0; int i=1;

while (i<=4)
{
Console.Write("{0}. sayıyı giriniz..: ",i);
double  sayi = Convert.ToDouble (Console.ReadLine());
toplam += sayi;
i++;
}
double ortalama = toplam / 4;
Console.WriteLine("Girilen 4 sayının ortalaması : {0}",ortalama);

Console.ReadKey();

48. Aşağıdaki C# kodunun çıktısını yazınız ve bir cümle ile programın ne iş yaptığını açıklayınız.

for (int i = 1; i <= 20; i ++)
    if (i % 2 == 0 & i % 3 == 0)
       Console.WriteLine(i);

Cevap: 1 ile 20 sayıları arasında hem ikiye, hem de üçe kalansız bölünebilen sayıları alt alta yazdırır.

programlama temelleri sınav sorusu